Часопис цивілістики № 19

Випуск 19

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРИВАТНОГО ПРАВА ЯК ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНЦЕПТУ

Голубєва Неллі Юріївна СПІВВІДНОШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ТА РЕЧОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Гавриш Наталія Степанівна ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ

Sukha Yulia Serhyivna THE PRINCIPLE OF CONTRACTUAL SECURITY IN EUROPEAN PRIVATE LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN CIVIL LEGISLATION OF UKRAINE

Мельник Олександр Володимирович ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ДИТИНИ ПРИ УСИНОВЛЕННІ

Полуніна Ольга Олександрівна ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Сердечна Ірина Леонідівна ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВІДНОСИН МІЖ ІНШИМИ ЧЛЕНАМИ СІМ’Ї ТА РОДИЧАМИ

Тур Ольга Тарасівна КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ЦИВІЛЬНОМУ ОБОРОТІ УКРАЇНИ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Чанишева Галія Інсафівна ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЧАСТКОВОГО БЕЗРОБІТТЯ

Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ПОРУКИ ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ

Вороніна Надія Вікторівна ЩОДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Деревнин Владимир Сергеевич ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ НА ЖИЛИЩЕ

Костова Наталія Іванівна НАБУТТЯ ПРАВ НА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

Кривенко Юлія Василівна ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ РЕЛІГІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Федосєєв Петро Михайлович, Кучерявенко Вікторія Сергіївна СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Цибульська Ольга Юріївна ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН ІЗ СПАДКОДАВЦЕМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Адаховська Надія Сергіївна АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ НАД МАЙНОМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ВИЗНАНА БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ

Бориченко Катерина Валеріївна СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СІМЕЙ З ДІТЬМИ

Кайтанський Олександр Сергійович ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Лісова Дар’я Олександрівна УЧАСТЬ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВО ТОРГІВЦЯ В ПРАВОЧИНАХ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Павліш Павел Васильович ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Позов Ілля Ілліч ПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ НАЙМУ БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ

Fasiy Bohdan Volodumurovuch PRINCIPLES OF SUBSIDIARY APPLICATION OF THE LAW

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА
(рубрика присвячується пам’яті д.ю.н., професора Вишнякова К.О.)

Анцупова Тетяна Олександріна ЖИТТЄВИЙ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ ОЛЕКСАНДРА КОСТЯНТИНОВИЧА ВИШНЯКОВА

Каракаш Ілля Іванович ВИШНЯКОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ – СУМЛІННИЙ ОДНОКУРСНИК, ЧУДОВИЙ ПЕДАГОГ І ВИЗНАНИЙ ВЧЕНИЙ

Акименко Юлия Александровна ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ КОНСТАНТИНОВИЧЕ ВИШНЯКОВЕ

Колектив кафедри права ЄС та порівняльного правознавства

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ ВИШНЯКОВА ОЛЕКСАНДРА КОСТЯНТИНОВИЧА

АВТОРЕФЕРАТ ВИШНЯКОВА К.О.

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ВИШНЯКОВА О.К. З ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Гринько Світлана Дмитрівна ДЕЛІКТОЗДАТНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Hlyniana Kateryna Mykhailivna FEATURES OF FAMILY DISPUTE RESOLUTION UNDER ENGLISH LAW

Кульчій Олег Олександрович ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОВЛАСНИКІВ

Некіт Катерина Георгіївна ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ВІДНОСИН ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПРИНЦИПАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА (DCFR)

Трюхан Оксана Анатоліївна ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ – МІГРАНТІВ НА ЗАЙНЯТІСТЬ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Харитонова Тетяна Євгенівна КОЛІЗІЯ НОРМ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСВТВА ЩОДО ВИДІВ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ

Медвідь Анна Олександрівна МIЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ

ІСТОРИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Федущак-Паславська Ганна Михайлівна ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ АВСТРІЙСЬКОГО ЗАГАЛЬНОГО ЦИВІЛЬНОГО УЛОЖЕННЯ

Миньо Микола Миколайович РЕЦЕПЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ РИМСЬКОГО ПРАВА ЩОДО LOCATIO-CONDUCTIO (ДОГОВІР НАЙМУ) В ЦИ-ВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ АВСТРІЇ (ABGB) 1811 Р.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Харитонова Олена Іванівна ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ГАЛУЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Форманюк Вікторія Василівна ЄДИНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК І ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кетрарь Анна Андріївна УМОВИ АВТОРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Грігор’янц Галина Ігорівна ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПОЧАТОК НАУКОВОГО ШЛЯХУ

Терещенко Ілля Ігорович ВРАХУВАННЯ ДУМКИ ДИТИНИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЇЇ ЖИТТЯ

Данча Мирослав Іванович ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕФОРМИ IV СТ. В РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Гребенщікова Тетяна Аркадіївна РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РИМСЬКЕ ПРАВО І СУЧАСНІСТЬ» І НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ «ВІД ЗАСАД РИМСЬКОГО ПРАВА ДО ПРИНЦИПІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА ЄС»

ЗАРУБІЖНІ ЗВЯ’ЗКИ

ВІЗИТ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, К.Ю.Н., ДОЦЕНТА ОРЗІХА ЮРІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА ДО УНІВЕРСИТЕТА ЗАЛЬЦБУРГА (АВСТРІЯ)

ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАХИЩЕНИХ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 12.00.03 ТА 12.00.05У 2014-2015 Н.Р.


Copyright © 2023. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»