Часопис цивілістики № 18

Випуск 18

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПИТАННЯ ТЕОРIЇ

Голубєва Неллі Юріївна ПОНЯТТЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЦИВIЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Спасибо-Фатєєва Iнна Валентинівна ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Адамова Олена Семенівна ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КЛАСИФIКАЦIЇ

Давидова Iрина Віталіївна ЗАГАЛЬНI ОЗНАКИ ПРАВОЧИНIВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ ЦИВIЛЬНИХ ПРАВОВIДНОСИН

Деревнин Владимир Сергеевич ОТНОСИТЕЛЬНО ДИСКУССИИ О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Єсіпова Любов Олександрівна ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВА СУТНIСТЬ ПОНЯТЬ ЗБИТКИ ТА ШКОДА

Краснов Єгор Володимирович ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРIПЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ПРАЦIВНИКА У ПРОЕКТI ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Кривенко Юлія Василівна ВОЛОНТЕРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Харитонова Тетяна Євгенівна ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВIДНОСИН У СФЕРI ЗДIЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖI ЗЕМЕЛЬНI ДIЛЯНКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Балюк Юлія Олексіївна ПОДIЛ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, КВАРТИРИ ЯК СПОСIБ ПРИПИНЕННЯ ВIДНОСИН СПIЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

Бурова Лариса Iгорівна ПРАВОВА ПРИРОДА МЕДIАЦIЙНОЇ УГОДИ

Громова Олена Олегівна ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ.ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

Зінов’єв Кирило Сергійович ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФIКАЦIЮ ЛЮСТРАЦIЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Кривов’яз Ольга Миколаївна ПРАВОЧИН ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВIЛЬНОГО ПРАВА

Лешанич Леся Вікторівна ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПАТРОНАТ

Мельник Олександр Володимирович МЕТА УСИНОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТI ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ДИТИНИ: ЕВОЛЮЦIЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Пожоджук Роман Васильович ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ‑СПОЖИВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ

ПРАКТИЧНА ЦИВIЛIСТИКА

Цвігун Дмитро Петрович СУБСИДIАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВIЛЬНОГО ПРАВА В СУМIЖНИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА

Волкова Наталія Василівна ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПIДСТАВ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ДIЄЗДАТНОСТI ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ РОЗГЛЯДI СПРАВ У ЦИВIЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВI

Вороніна Надія Вікторівна ЩОДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Гончаренко Владислава Олександрівна ВИКОНАННЯ ДОГОВIРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В IНОЗЕМНIЙ ВАЛЮТI

Костова Наталія Iванівна ДОГОВIР ПРО СТВОРЕННЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Римар Богдан Анатолійович ПОСЕРЕДНИЦТВО У СФЕРI ЗАЙНЯТОСТI НАСЕЛЕННЯ

Сафончик Оксана Iванівна ОСОБЛИВОСТI ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБНО- СIМЕЙНИХ ПРАВОВIДНОСИН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Головачов Ярослав В’ячеславович ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ ДО СУБРОГАЦIЇ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ ПРО ПЕРЕХIД ПРАВ КРЕДИТОРА

Позов Iлля Iлліч ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ БУДIВЛI АБО IНШОЇ КАПIТАЛЬНОЇ СПОРУДИ

Журило Сергій Сергійович ЗАХИСТ ПРАВ ТА IНТЕРЕСIВ ДIТЕЙ ПРИ УСИНОВЛЕННI

Кайтанський Олександр Сергійович ПРАВОВI АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДI З ЧИСЛА ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ В УКРАЇНI

Павліш Павел Васильович ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО МIСЦЕ В СИСТЕМI ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРIВ

Фасій Богдан Володимирович УМОВИ СУБСИДIАРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСтВА ДО ЦИВIЛЬНИХ ТА СУМIЖНИХ З НИМИ ВIДНОСИН

Фолошня Діана Iванівна ВИНИКНЕННЯ ПРАВА СПIЛЬНОЇ СУМIСНОЇ ВЛАСНОСТI ПОДРУЖЖЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Швидка Вікторія Георгіївна СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА

ПОРIВНЯЛЬНА ЦИВIЛIСТИКА

Кохановська Олена Велеонінівна ПРОБЛЕМИ РЕАЛIЗАЦIЇ ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ В УКРАЇНI I ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Iванівна ПРИНЦИПИ DCFR: СУТНIСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГАРМОНIЗАЦIЇ ЦИВIЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Некіт Катерина Георгіївна ПРИНЦИПИ DCFR ТА СУЧАСНА КОНЦЕПЦIЯ ДОВIРЧОЇ ВЛАСНОСТI (ТРАСТУ) В УКРАЇНI

Orzikh Yurii Hennadii ovych NOTARIAT IN THE LAW OF EUROPEAN COUNTRIES: PART I–HISTORICAL REVIEW

Форманюк Вікторія Василівна ТРУДОВЕ ПРАВО В СИСТЕМI ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

IСТОРИЧНА ЦИВIЛIСТИКА

Гришина Юлія Миколаївна РОЛЬ ПРОФСПIЛОК В ПРОЦЕСI СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА В УКРАЇНI

Омельчук Олександр Сергійович ГЕНЕЗА ПРИВАТНОПРАВОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЖИТЛОВОГО ПРАВА В ПЕРIОД ПЕРЕБУДОВИ

Цибульська Ольга Юріївна ОСНОВНI ТЕНДЕНЦIЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЗА ЧАСIВ СТАРОДАВНЬОЇ РУСI

Колібабчук Наталія Ксенофонтівна IСТОРIЯ ВИНИКНЕННЯ I РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА в УКРАЇНI В ХVIII–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Сліпченко Олена Iгорівна ЕМФIТЕВЗИС ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ

ПРАВА IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

Кізлова Олена Сергіївна ОСОБЛИВОСТI ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ЗА ЦИВIЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Кирилюк Алла Володимирівна СПIВВIДНОШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ТА IНФОРМАЦIЙНОГО ПРАВА

Якубівський Iгор Євгенович ВИНИКНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI НА ВИНАХIД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Грігор’янц Галина Iгорівна ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНОГО ПIРАТСТВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВI I СУМIЖНИХ ПРАВАХ ТА ЙОГО НАСЛIДКИ

ПОЧАТОК НАУКОВОГО ШЛЯХУ

Різун Ніна Олександрівна IНСТИТУТ МОРАТОРIЮ ЗА ЦИВIЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Завальнюк Сергій Володимирович МIЖКАФЕДРАЛЬНИЙ МЕТОДОЛОГIЧНИЙ СЕМIНАР АСПIРАНТIВ КАФЕДРИ ЦИВIЛЬНОГО ПРАВА ТА КАФЕДРИ ПРАВА IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI I КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА–Ч. 2

Гребенщікова Тетяна Аркадіївна ЦИВIЛIСТИЧНI ЧИТАННЯ ПРИСВЯЧЕНI ПАМ’ЯТI I.В. ШЕРЕШЕВСЬКОГО «ПРИНЦИПИ DCFR ЯК МЕТОДОЛОГIЧНА ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО ЦИВIЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА»

ЗАРУБIЖНI ЗВ’ЯЗКИ

ВIЗИТ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЦИВIЛЬНОГО ПРАВА К.Ю.Н. ОРЗIХ ЮРIЯ ГЕННАДIЙОВИЧА ДО УНIВЕРСИТЕТУ ЧУКУРОВА (АДАНА ТУРЕЧЧИНА)

VISIT OF THE ASSISTANT PROFESSOR PH.D. YURI ORZIKH TO THE CUKUROVA UNIVERSITY (ADANA TURKEY)

ЗВІТИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Кiзлова Олена Сергiївна РЕЦЕНЗIЯ НА МОНОГРАФIЮ БУЛЕЦИ СИБIЛИ БОГДАНIВНИ «ЦИВIЛЬНI ПРАВОВIДНОСИНИ В ГАЛУЗI МЕДИЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI: ПРОБЛЕМИ ТЕОРIЇ ТА ПРАКТИКИ»

ПЕРЕЛIК ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦIЙНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ З ЦИВIЛЬНОГО ТА СIМЕЙНОГО ПРАВА ЗА 2014 РIК

IНФОРМАЦIЯ ДЛЯ АВТОРIВ


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»